Rewah Paint System Navigator
Rewah Paint System Navigator
 
u hebt gekozen:
Plaats: P2 - binnen (terug naar keuze plaats)
Ondergrond: O1 - baksteenmetselwerk (terug naar keuze ondergrond)
Barsten: B2 - scheurtjes < 1 mm (terug naar keuze barsten)
 
Stap 4: Keuze van het gewenste effect
 
E1 - wolkeffect of kleurnuances
E2 - egale kleur